Presserum
Find vej
Medarbejdere
Job
Grupper og Klubber
Styringsorganer
Arbejdsplaner
Samarbejde udadtil

Om Struer Museum

Museumsforeningen for Struer og Thyholm


Vedtægter


1.0. Navn:

§ 1.

1.1 Foreningens navn er "Museumsforeningen for Struer og Thyholm", i daglig tale "Struer Museums Venner".

1.2 Foreningens hjemstedsadresse er Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer.

2.0 Formål:

§ 2.

2.1 Foreningens formål er at støtte Den Selvejende Institution Struer Museums arbejde og aktiviteter, og herved bidrage til at øge interessen for museet.

2.2 Foreningen kan i øvrigt tilslutte sig de formål, der er angivet i Den selvejende Institution Struer Museums vedtægter (§ 2).

2.3 Foreningens formål er i øvrigt at bidrage med arrangementer af enhver art, der kan medvirke til at samle medlemmerne i deres interesse for museet og egnens fortid og Danmarks kulturarv.

3.0 Medlemmer:

§ 3.

3.1 Enhver kan optages som medlem af foreningen, herunder enkeltpersoner, offentlige myndigheder, selskaber og andre juridiske personer.

3.2 Efter bestyrelsens enstemmige indstilling til generalforsamlingen og generalforsamlingens vedtagelse, kan der udnævnes æresmedlemmer.

3.3 Udmeldelse kan ske indtil den 31.12. med virkning fra det påfølgende år. Der refunderes ikke kontingent i forbindelse med udmeldelse.

3.4 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for forskellige medlemsgrupper jfr. stk. 1. Bestyrelsen er dog bemyndiget til i forbindelse med optagelse af nye medlemmer i et regnskabsår at fastsætte restkontingentet for det pågældende år til et mindre beløb, ligesom bestyrelsen er bemyndiget til ved særlige arrangementer at tilbyde optagelse på særlige vilkår.
4.0. Bestyrelsen:

§ 4.

4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 eller 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

4.2 Hvert år afgår henholdsvis 2 i lige år og 3 i ulige år ved 5 be- styrelsesmedlemmer, eller 3 i lige år og 4 i ulige år ved 7 bestyrelsesmedlemmer. Valg sker ved samlet afstemning, hvor hvert tilstedeværende stemmeberettiget på generalforsamlingen afgiver én stemme pr. post, der skal besættes. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

4.3 Hvert år vælges en suppleant, således at der løbende er 2 suppleanter. Suppleanter har efter bestyrelsens anvisninger ret til at deltage i bestyrelsesmøder som observatør.

4.4 Museumslederen eller dennes stedfortræder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men kan deltage i bestyrelsens møder. Museet forestår som udgangspunkt sekretærfunktionen.

4.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

4.6 Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Den Selvejende institution Struer Museums bestyrelse.

4.7 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Bestyrelsen er be slutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede efter skriftlig indkaldelse, der evt. kan udsen des som e-post.

4.8 Der skal fastlægges en forretningsorden for bestyrelsens virke. Bestyrelsen skal bl.a. udarbejde udkast til budget for foreningen.

4.9 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der dog kan delegere bemyndigelse til formanden, eventuel i forening med yderligere bestyrelsesmedlemmer.

 

5.0. Generalforsamling:


§ 5.

5.1 Hvert år inden 01.04. afholdes generalforsamling.

5.2 Indkaldelsesvarslet er mindst 10 dage. Indkaldelsen bør ske som minimum ved offentlig annoncering i den lokale dags- eller ugepresse eller ved skriftlig indkaldelse, herunder ved e-post til medlemmerne.

5.3 Generalforsamlingen er den øverste myndighed.

5.4 Med indkaldelsen skal følge en dagsorden. Den ordinære dagsorden er:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Museet og foreningens virksomhed til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Orientering om budget og kommende aktiviteter.
  5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4, stk. 2.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

5.5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 01.03. det pågældende år.

5.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ændring af disse vedtægter kan dog kun ske med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte.

5.7 Afstemninger på generalforsamlingen sker skriftligt, såfremt et medlem fremsætter begæring derom.

5.8 Hvert medlem, der er indtegnet i medlems-
fortegnelsen den 01.03. det pågældende år, har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for personlige medlemmers vedkommende. Juridiske personer, der er medlem, har én stemme.

6.0. Ekstraordinær generalforsamling:


§ 6.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anmoder derom, eller revisor fremsætter begæring derom, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling kan dog kun afholdes til behandling af specifikke forslag, der skal ledsage begæringen, og som skal udsendes med dagsordenen med det til ordinær generalforsamling fastsatte varsel.

7.0 Foreningens opløsning:


§ 7.

7.1 Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlingers beslutning, ligesom der på begge generalforsamlinger skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for foreningens nedlæggelse.

7.2 Nedlægges foreningen, tilfalder dens aktiver, arkivalier og formue Den Selvejende Institution Struer Museum eller subsidiært institutionens hovedtilskudsyder.